Kancelaria Adwokacka Piotra Jarnutowskiego jest niezależną kancelarią prawną. Została założona przez adwokata Piotra Jarnutowskiego w 2011 r. w Ostrołęce, gdzie mieści się główne biuro.

Zakładając własną praktykę adwokat Piotr Jarnutowski zaproponował autorską wizję świadczenia usług prawnych oraz doradztwa biznesowego. Oparte o personalne i bezpośrednie podejście do Klienta w zakresie jego indywidualnych potrzeb. Rozwiązanie to umożliwia najefektywniejszą obsługę prawną. Natomiast w swojej działalności Kancelaria łączy najlepsze wartości polskiej Adwokatury z nowoczesną formą świadczenia usług prawnych.

Obecnie Kancelaria tworzy dynamicznie rozwijającą się firmę prawniczą, w której każda usługa ukierunkowana jest na świadczenie kompleksowego doradztwa. Zespół Kancelarii, stanowiący jej największy kapitał, posiada niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie do całościowego i rzetelnego prowadzenia spraw prawnych na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Zarówno indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, z udziałem kapitału polskiego czy Skarbu Państwa oraz podmiotów zagranicznych. Obsługuje także sektor non-government organization (NGO), instytucji administracji publicznej oraz osób prowadzących rolniczą działalność produkcyjną.

Praktyka kancelaryjna została poszerzona o działalność Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego. Dzięki temu Klienci otrzymali szerszą ochronę w zakresie restrukturyzacji i upadłości. Zarówno wierzyciele. Jak i dlużnicy.

OFERTA

Doradztwo prawne

Ustna i pisemna pomoc prawna udzielana Państwu w zakresie bieżących problemów.

Reprezentacja procesowa

Zastępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi. Obejmuje również udział w negocjacjach.

Konstrukcje prawne

Sporządzanie pisemnych opinii, umów, regulaminów, statutów i innych pism procesowych.

Adw. PIOTR JARNUTOWSKI


Członek Izby Adwokackiej w Warszawie

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Prawnik

Socjolog

Naukowiec

PJ-Lawyer
 

PRAKTYKA

 
 
 
Prawo rolne i spożywcze

 
  Prawo łowieckie

 
  Broń i amunicja

 
 
  Rozwody i podział majątku
 
  Spadki i działy spadku

 
  Dochodzenie wierzytelności

 
 
  Nieruchomości i proces budowlany

 
  Prawo karne skarbowe

 
  Wypadki

OBSZAR

Kancelaria adwokacka mieści się w mieście Ostrołęka - na skraju krainy Mazowsza. Główną działalność prowadzi na obszarze trzech sąsiadujących ze sobą województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Pomoc prawną świadczymy w większości przypadków na terenie województwa mazowieckiego (na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz w Warszawie), części województwa podlaskiego (historycznie Mazowsze z Łomżą, oraz w Białymstoku) oraz w południowych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego (powiat szczycieński i piski z Olsztynem).

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Piotr Jarnutowski, ul. B. Prusa 13, 07-417 Ostrołęka

T. +48 29 642 99 90 T. +48 29 642 99 91 T. + 48 22 398 35 85 F. + 48 22 398 46 80

biuro@jarnutowski.pl

radca prawny, adwokat, Ostrołęka, doradca, Łomża, mecenas, prawnik

Siedziba oraz główny obszar działalności Kancelarii obejmuje obszar północno-wschodniego Mazowsza. Określany jest on nazwą Kurpi. Słowo to pochodzi od zamieszkującej ją ludności – Kurpi, którzy sami określali się pierwotnie Puszczakami. Tereny te nadal zamieszkuje ludność różniąca się w swej mowie i zwyczajach od sąsiadów. Odrębności te ulegają zatarciu. Jednak tożsamość puszczańska jest silnie żywa. Nazwa Kancelarii w swej istocie odwołuje się do najlepszego dziedzictwa tej ziemi. Zwrot Poziestka oznacza bowiem wezwanie do sądu.

Należy pamiętać, że charakter mieszkańców tej ziemi kształtowała historia. Bogata w doświadczenia oraz trudności bytu codziennego. Tereny te podlegały do początku XVI wieku pod panowanie książąt mazowieckich. Bezpośrednio graniczyły z Prusami i Litwą. Później zostały włączone wraz z Mazowszem do Korony. Puszcza stała się bezpośrednio dobrem króla. Fakt ten miał istotne znaczenie dla rozwoju tych ziem. Nadano bowiem specjalne prawa i przywileje ludności je zamieszkującej, odrębne od reszty Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Ludność puszczańska posiadała bowiem swoje zwyczaje, organizację samorządową, prawa zwyczajowe oraz sądownictwo. Kształtowały się one wokół nadawanego prawa bartnego przez władców mazowieckich. Pierwszy przywilej na Mazowszu, określający prawa bartnie, był wydany na początku XV w. przez księcia mazowieckiego Janusza I. Precedens ten był bodźcem do rozwoju puszczańskiego prawa zwyczajowego. Doszło do wyodrębnienia urzędów bartnych. W latach 1559 i 1616 większość zwyczajów zostało spisanych przez starostów przasnyskich i łomżyńskich. Zbiory te w istocie rzeczy były kodyfikacją. Objęły zasięgiem starostwa: ciechanowski, łomżyński, ostrołęcki oraz przasnyski. Król Zygmunt III Waza zatwierdził je w 1630 r. przywilejem. Prawa te stanowiły, iż w sprawach wewnętrznych lud puszczański posiadał zupełny samorząd. Jedynie zobowiązany był do zapłaty danin na rzecz króla. Po ich spełnieniu Kurpie byli zupełnie wolnymi ludźmi. Nadane zbiory obejmowały także kwestie związane ze sprawami cywilnoprawnymi oraz karnymi. Orzekały o nich puszczańskie sądy. Przywileje trwały do 1801 r., kiedy to król pruski Fryderyk Wilhelm III zniósł je wprowadzając prawo pruskie – Landrecht. Tereny północnego Mazowsza bowiem pierwotnie znajdowały się w zaborze pruskim.

Jest to ciekawy, acz praktycznie zapomniany, aspekt historii tych terenów. Stanowi jednak spuściznę naszych przodków o której należy przypominać. Historia ukazuje nam bowiem puszczańską samoorganizację oraz pracowitość ludności tych ziem. Wbrew powszechnie panującym stereotypom. Posiadali własny samorząd, prawa oraz sądownictwo. Kancelaria zachęca do pamięci o tym dziedzictwie.

ZATRUDNIENIE

Kancelaria podejmie współpracę z aplikantami adwokackimi oraz studentami prawa.

Jeżeli szukacie Państwo możliwości odbycia praktyki bądź stałej współpracy proszę o przesłanie stosownego CV bądź listu motywującego na adres mailowy: cv@adwokaci-ostroleka.pl. Możliwy także kontakt telefoniczny.

Każdego obowiązuje 3-miesięczna praktyka/staż, podczas której dopiero jesteśmy w stanie określić umiejętności, wiedzę i predyspozycję do wykonywania pracy.

TOP